ÁSZF

Tartalom

Általános Szerződési Feltételek

HIVATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

BEVEZETŐ

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Gasztro Net Kft. (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10., cégjegyzékszám: 08-09-015785, adószám: 14171341-2-08)(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetésében működő „WP Shop” (a továbbiakban: WP Shop vagy wpSHOP.hu) által nyújtott szolgáltatások, a wpSHOP.hu honlap használatának és felhasználásának, illetve a „Szolgáltató” és a „Megrendelő” között létrejött elektronikus szerződésnek a feltételeit, szabályait, a részes felek és a „Szolgáltató” jogaira és kötelezettségeire vonatkozó és alkalmazandó alapvető rendelkezéseket.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból kínál árut vagy szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül.

1.2. Felhasználó: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy, aki a honlap valamely szolgáltatását igénybe veszi.

1.3. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Szolgáltató részére a 2.2. pontban leírtak alapján.

1.4. Szolgáltatás: a Megrendelő által igényelt és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, melyek az alábbiak lehetnek:

 • Honlap készítés
 • Webáruház készítés
 • Keresőoptimalizálás (SEO), Közösségi Média Optimalizálás (SMO)
 • Marketing, Keresőmarketing (SEM)
 • Cégarculat tervezés
 • Hírlevél készítés
 • Karbantartás
 • Segítségnyújtás
 • Tanácsadás

1.5. Honlap: egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum.

1.6. Webáruház: egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum, amely képes az internetes vásárlás lebonyolítására.

1.7. Kedvezmény: a Szolgáltató által nyújtott és jelen ÁSZF alapján vállalt kedvezmény, amelynek megadása a Szolgáltató részéről történhet %-os formában, illetve magyar forint (HUF) megadásával.

1.8. Elektronikus szolgáltatási szerződés: olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást vagy szolgáltatásokat.

1.9. Elektronikus adásvételi szerződés: olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást vagy szolgáltatásokat. Ide tartozik az összes webáruházon keresztüli vásárlás, illetve ha valaki például mobil alkalmazást használ vásárlásra. Ha egy szerződésben áru és szolgáltatás megrendelése egyaránt történik, az is ebbe a kategóriába tartozik.

1.10. Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes vagy céges adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

2. KEDVEZMÉNY

2.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles kedvezményt nyújtani a megrendelő részére abban az esetben, ha korábban az „Elektronikus szolgáltatási szerződés” kapcsán már rögzítésre került a vételár.

3. A MEGRENDELÉS MENETE ÉS SZABÁLYA

3.1. A Szolgáltatás csak is kizárólag a wpSHOP.hu internetes oldalon a „Megrendelés” menüpont alatt közzétett elektronikus formanyomtatvány (a továbbiakban: Megrendelőlap) kitöltésével és az ÁSZF elfogadásával igényelhető, vagy a „Shop” menüpont alatt a „Kosárba rakom” gomb használatával és a vásárlási folyamat lezárásával az ÁSZF elfogadása mellett rendelhető meg.

3.2. A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével (Megrendelés menüpont) vagy a Rendelés leadásával (Shop menüpont) kijelenti, hogy az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat, illetve a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte és megértette, valamint, hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A Megrendelő a Megrendelőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő személyes vagy céges adatait – csak is kizárólag a Szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénylése díjköteles (melyre az Szolgáltató időszakos vagy állandó kedvezményeket kínálhat), amely összeget a Megrendelő az 5. pontban meghatározott feltételek szerint fizethet meg.

3.5. A Szolgáltató a megrendelőlap vagy a rendelés adatainak kitöltése és a Szolgáltatás díjának az 5.1. pontban leírtak megfizetése után a Szolgáltatás teljesítését megkezdi és befejezi.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen a wpSHOP.hu honlapon található megrendelőlap vagy a rendelés adatainak kitöltése által – az ÁSZF és az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával – továbbá a Szolgáltatás díjának az 6.1. pontban leírtak megfizetése révén jön létre. Az így létrejött szerződés a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató 6.2. pontban megadott bankszámláján történő jóváírása napján lép érvénybe.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igényelt Szolgáltatása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet alá tartozik.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa igényelt Szolgáltatást két részletben köteles megfizetni. A fizetési részletek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

 • 1. részlet: a megrendelt Szolgáltatás értékének 50%-a, a Megrendelést követően 8 napon belül
 • 2. részlet: a megrendelt Szolgáltatás értékének 50%-a, a Szolgáltató által a megrendelt Szolgáltatás elvégzését követően 8 napon belül

6.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa igényelt Szolgáltatást az alábbi módok valamelyikével fizetheti meg. A fizetési módot a megrendelőlap vagy a rendelés adatainak kitöltése során a „Megjegyzés” mezőben jutathatja a Szolgáltató tudomására.

A fizetés történhet:

– Banki átutalással, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12096729-00346100-00100003 számú bankszámlájára köteles a megrendelt Szolgáltatás díját a megrendelőlap kitöltésétől vagy a rendelés leadásától számított 8 napon belül átutalni, melynek közlemény rovatában a megrendeléséről kapott e-mail visszaigazolásban szereplő rendelési azonosítót (ID szám) fel kell tüntetni;
– PayPal fiók használatával, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató PayPal számlájára köteles a megrendelt Szolgáltatás díját a megrendelőlap kitöltésétől vagy a rendelés leadásától számított 8 napon belül átutalni.

6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó jogszabályának értelmében késedelmi kamatot számíthat fel

7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

7.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen formában nem tehető felelőssé az általa készített és/vagy karbantartott honlap hálózati, tárhely vagy egyéb technikai hibájából eredő üzemszünetéért.

7.2. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás keretén belül mindig maximálisan a Megrendelő érdekeit figyelembe véve cselekszik, ám az esetleges hálózati vagy direkt támadásokkal szemben, illetve a honlap sebezhetőségével kapcsolatban 100%-os védelmet nem garantál.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), amely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

7.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, illetve kárigénnyel nem élhet, ha a Szolgáltatás nem hozza meg neki akár a saját elképzelésének, akár a felhozott példákból kiolvasható eseteknek megfelelő hasznot, nyereséget vagy bármi egyéb javulást a saját üzletmenetében és életében.

7.5. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbiakban felsorolt közvetlen vagy következményes károkért, illetve eseményekért:

– A Megrendelő szerverén vagy személyi számítógépén tárolt adatok sérülése vagy elvesztése kapcsán;
– Levél, e-mail vagy egyéb küldemény továbbítás közben történő elvesztés kapcsán;
– Az internetes hálózat vagy egyéb kommunikációs vonalak hibája kapcsán;
– Bármely program nem megfelelő működése, ill. bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei kapcsán;
– A Megrendelő által a Megrendelő honlapjához vagy tárhelyéhez történő csatlakozás során bekövetkező esetleges károk keletkezéséjért, ás az illetéktelen behatolók által elkövetett visszaélések kapcsán keletkező károkért;
– Ha a Szolgáltatás telepítésének vagy futtatásának feltételei a telepítésre kiválasztott tárhelyen nem állnak rendelkezésre, vagy bizonyos körülmények lényegesen eltérnek az általános gyakorlattól, vagy ha a Megrendelő egyéb okból képtelen a Szolgáltatás használatára;
– Vis maior esetén.

8. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatást a legjobb tudása szerint elvégzi és átadja az 5. pontban leírt fizetési feltételek függvényében.

8.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a munkavégzése során körültekintően jár el, hogy a Megrendelő részére ne okozzon kárt.

9. GARANCIA

9.1. A szoftver és programok, valamint az üzemeltetési környezet állandóan változó kölcsönhatása kapcsán időnként felmerülhetnek hibák, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kijavítani. A javítás prioritása azonban a hibák súlyosságától függ, és természetesen a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba javítása meg fogja előzni a szépséghibákat vagy a kényelmi jellegű kifogásokat.

10. ÁTADÁS / ÁTVÉTEL

10.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt Szolgáltatás csak a Szolgáltatás értékének teljes kifizetését követően kerül átadásra.

10.2. A Szolgáltató részéről a Honlap vagy a Webáruház készítésének teljes kifizetését követően átadásra kerülnek az alábbiak a Megrendelő részére:

– teljes biztonsági másolat (ftp, mysql, xml)
– teljes dokumentáció
– honlap elemei (sablon, bővítmények, fájlok)

11. SZERZŐI JOG

11.1. A wpSHOP.hu honlapunk és a szolgáltatásaink bemutatásra illetve az értékesítésre szolgáló oldalaink, beleértve a letölthető dokumentumokkal és hírlevelekkel, valamint a grafikákkal és a cégarculat elemeivel (pl.: logó, favicon), mind a szerzői jog oltalma alatt állnak. Az általunk továbbértékesített honlapok azonban szabadon módosíthatók és felhasználhatók.

11.2. Ügyfeleink és Felhasználóink hozzászólásaiból és levelezéseiből származó szövegrészleteket – ha ezzel egyéni érdekeket és jogokat nem sértünk – jogunk van előzetes engedélykérés nélkül honlapunkon és egyéb dokumentumokban felhasználni (pl. ügyfél vélemények során). Ennek legfőbb célja az, hogy minél hitelesebb tájékoztatást nyújtsunk Megrendelőink és honlapunk Felhasználói részére. Az érintett személy ilyen esetekben is kérheti a kilétére utaló adatoknak, például a nevének vagy a honlapjára mutató hivatkozásnak a törlését.

12. PANASZKEZELÉS

12.1. A Megrendelő panasszal élhet a Szolgáltató felé. A panaszt a Szolgáltató felé csak írásban (levelezési cím: Gasztro Net Kft.; 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.), ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

12.2. A Szolgáltató és a Megrendelő amennyiben nem tud megegyezni, akkor a Megrendelő Békéltető Testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerinti Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

12.3. A Megrendelő a panaszát benyújthatja az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformon keresztül is, melynek internetes elérhetőségei a következők:

– egyéb elérhetőségek

 • Testület: BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
 • Telefonszám: 06-1/488-2033

13. ADATKEZELÉS

13.1. Az általunk gyakorolt adatkezelés lényege, hogy Ügyfeleink és Felhasználóink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Bármely Ügyfélnek és Felhasználónak joga van lekérni, helyesbíteni vagy töröltetni az összes általa megadott személyes adatot.

13.2. A Szolgáltatás teljesítése kapcsán a Szolgáltató birtokába jutott személyes és üzleti adatok kezelése során a Szolgáltató adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe, és az adatkezelés során birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

13.3. Ügyfeleink adatait csakis az ő tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése, illetve a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

13.4. A Szolgáltatónak joga van az egyes levelezési listákra feliratkozott előfizetőket más (saját) levelezési listákra áttenni, ha ezzel az előfizetők folyamatos tájékoztatását szolgálja, és ha az újabb, általában technikai okokból preferált lista jellege és témája nem tér el jelentősen az eredetiétől, amelyre az illető annak idején feliratkozott. Ha az előfizető ezzel nem ért egyet, akkor a jogorvoslat kizárólagos módja a listáról való leiratkozás, amelyre a levelek végén található leiratkozási linken keresztül mindig lehetősége van.

13.5. Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk Felhasználóink részére. Honlapunk ezekben a sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, például: a Felhasználó beállításait, ugyan is ezek segítségével azonosítjuk őket, hogy honlapunkat korábban meglátogatták-e már. A sütik kezeléséről bővebben a Cookie kezelése oldalunkon olvashat.

14. ÜGYINTÉZÉS, TÁJÉKOZTATÁS

14.1. A Szolgáltató eleget tesz visszaigazolási kötelezettségének és a beérkezett megrendeléstől számítva 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolást küld a Megrendelő részére.

14.2. A Megrendelő a megrendelés érvényességét követően információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a megrendelt szolgáltatásával foglalkozó munkatársnak a segítségét és tájékoztatását, akit munkaidőben a 06 30 8686 351-es mobilszámon, illetve az info(kukac)wpshop(pont)hu e-mail címen érhet el.

14.3. A szolgáltatás teljesítésével foglalkozó munkatárs tevékenysége, feladata:

– Információszolgáltatás a Szolgáltatás használatáról, a Szolgáltatás jelenlegi állapotáról, az adatkezelésről és egyéb kérdésekről;
– Intézkedés és segítségnyújtás a Szolgáltatás meghibásodásával kapcsolatosan.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

15.1. A Megrendelő tudomásul veszi és engedélyezi a Szolgáltató részére, hogy honlap vagy webáruház készítés esetén a honlap jól látható helyén internetes elérhetőségét hivatkozás nélkül elhelyezhesse.

15.2. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ÁSZF megszegése vagy a Megrendelő tévedése, mulasztása, a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata vagy a Megrendelő szerződésszegése miatt a Megrendelőt ért károkért.

15.3. Technikai meghibásodás vagy valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) fennállása esetén a Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást. Ilyen esetekben a Szolgáltató a honlapon vagy valamely más alkalmas módon tájékoztatást tesz közzé.

15.4. A jelen szerződésből eredő bármely jognyilatkozatot érvényesen csak írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

15.5. A kapcsolattartás és a nyilatkozattétel fentebb leírt szabályait mindkét fél elfogadja és az így küldött küldeményeket, azok átvételekor, megérkezésekor kézbesítettnek tekinti.

15.6. A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

15.7. A Szolgáltató az ÁSZF hatályos változatát a honlapon közzéteszi.

15.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá az Adatkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

16. CÉGADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK

16.1. A Szolgáltató cégének adatai illetve elérhetőségei a következők:

 • Cégnév: Gasztro Net Kft.
 • Székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
 • Levelezési cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015785
 • Kibocsátó cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 14171341-2-08 (közösségi: HU14171341)
 • Számlavezető: Raiffeisen Bank
 • Számlaszám: 12096729-00346100-00100003
 • E-mail: info(kukac)wpshop(pont)hu
 • Kapcsolattartó neve: Juhász Ákos
 • Kapcsolattartó telefonszáma: 06 30 8686 351
 • Honlap: wpSHOP.hu

Győr, 2016. március 7.

Print Friendly, PDF & Email